خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان

اقوام كوچ نشين = كرد

سه شنبه 22 فروردین 1391
خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان :
اقوام كوچ نشين = كرد

...اين مساله را نبايد فراموش كرد كه بسياري از مولفان و جهانگردان عرب زبان قرون وسطي كليه مردمان كوچ نشين غيرعرب را كرد ناميده‌اند بطوري كه در برخي منابع و ماخذ كلمه كرد معادل كلمه كوچ نشين و چادر نشين تلقي شده است. بنابراين ممكن است كه مطالب استخري و ابن حوقل واقعا مربوط به قوم كرد نباشد بلكه مربوط به گروه‌هاي چادر نشين باشد. 

 

منابع: امان اللهي، دكتر سكندر: كوچ نشيني در ايران. بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران 1360، ص 1

و پاپلي يزدي، دكتر محمد حسين: كوچ نشيني در شمال خراسان، ترجمه اصغر كريمي، انتشارات آستان قدس رضوي ، 1371

http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/kurd1


بؤلوم : نوشته‌هاي فارسي
یازار : بيرتورك


آنا یارپاق

آرشیو

Email

RSS

بلاگا گؤرهبؤلوم لر

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

سایغاج