خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان

آشنايي با تركي خراساني - آشنايي با تركي خراساني

دوشنبه 4 اردیبهشت 1391

خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان :

توضيح: دراين پست خلاصه اي از فصل دوازبخش دوم كتاب "آشنايي با زبان تركي خراساني" تاليف جلال قلي زاده مزرجي را تحت عنوان تركي خراساني تقديم علاقه مندان مي شود اميد است مورد پسند واستفاده قرار گيرد. يادآوري مي شوددرنگارش باالفباي لاتين، حرف( ā ) بجاي (آ يا عا) فارسي و حرف(a) بجاي فتحه درالفباي لاتين آذربايجاني معادل ( ə ) انتخاب شده است .

تركهاي خراساني غالباً درشمال استان خراسان بزرگ ، ناحيه مرزي كشور تركمنستان و قسمتي از نواحي مركزي خراسان سكونت دارند. درگذشته اين گروه زباني جزء شاخه تركمني محسوب مي شده است ولي با تحقيقاتي كه در چهل سال اخير(1968- 1973 ميلادي) از سوي گروه ترك شناسي دانشگاه گوتينگن آلمان به سرپرستي پروفسور گرهارد دورفر به عمل آمده است تركي خراساني به عنوان يك لهجه مستقل از شاخه گروه زباني اوغوز پذيرفته شده است. مهمترين مناطق ترك نشين درخراسان عبارتند از: بجنورد، شيروان، فاروج، قوچان، درگز، كلات، اسفراين، سبزوار، نيشابور، سرولايت، جوين، جغتاي، نقاب، ... و تركان مهاجراز نقاط ديگر در مشهد (خراساني، آذربايجاني).

  پروفسور دورفر زبان تركي از گروه اوغوز را به 4 دسته زيرتقسيم مي كند:

گروه زباني تركي اوغوز:

اوغوز غربي:  1) تركي استانبولي(عثماني)  2) تركي آذربايجاني

اوغوز شرقي:  3) تركمني  4) تركي خراساني

ايشان زبان تركي خراساني را درست به منزله پل و رابطي ميان زبان تركي موجود درتركيه وآذربايجان با تركمني مي داند، ولي در مجموع تركي خراساني به تركي آذربايجاني و تركي تركيه نزديك تر است تا به تركمني؛ به طوري كه تركان خراسان با اندكي دقت مي توانند زبان تركي آذربايجاني و استانبولي را به راحتي آموخته و متوجه شوند .

طبق نظر پروفسور دورفر تركي خراساني به 3 لهجه منطقه اي تقسيم مي شود:

1. لهجه غربي: بجنورد و روستاهاي تابع؛ جوين، جغتاي، نقاب و...

2. لهجه شرقي: شيروان، فاروج، قوچان، درگز، كلات و روستاهاي تابع و ...

 3. لهجه جنوبي: نيشابور، سرولايت و روستاهاي تابع و ...

با وجود اين تقسيم بندي تفاوت بسياركمي در بين گويشهاي موجود دراين منطقه وجود دارد و از سه گروه مذكور، لهجه شرقي به علت روان و ساده بودن تلفظ لغات و باتوجه به تعداد زياد متكلّمان آن، حالت فراگير دارد.

 در مبحث افعال به زمانهاي مختلف دستوري نيز زبان تركي خراساني به2 گروه متمايز تقسيم شده است:

1. گروه اول: مخصوص مناطق غربي و جنوبي است ( صرف افعال در اين گروه شبيه تركي آذربايجاني مي‌باشد).

2. گروه دوم: مخصوص مناطق شرقي است ( صرف افعال تا حدودي شبيه تركي تركمني مي‌باشد).

به جهت روشن ترشدن اين مبحث، صرف يك نمونه فعل در زبان تركي خراساني طبق مناطق مذكور و مقايسه آن با تركي آذربايجاني و اختلاف بسيار اندك بين آنها -كه بيشتر درنوع تلفظ پسوندهاست- آورده شده است.

 

صرف فعل ايچماق İçmāq :  نوشيدن ـ درچند زمان مختلف ـ

ماضي (گذشته)

 

شيروان، قوچان، درگز...

بجنورد

سبزوار...

تركي آذربايجاني

ايچديم    İçdim

ايچديم

ايچديم

ايچديم

ايچدين  İçdin

ايچدينگ İçding

ايچدئنگ İçdeng

ايچدين

  ايچدي       İçdı                                

ايچدي

ايچدي

ايچدي

ايچديك/ ايچديق İçdik

ايچديگ

ايچديگ

ايچديق

ايچديز İçdiz

ايچدينگز  İçdingz

ايچدئنگز   İçdengz

ايچديز

ايچديلنİçdılan

ايچديلن

ايچديلن

ايچديلر  İçdılar

 

  مضارع (حال)

شيروان، قوچان، درگز...

بجنورد

سبزوار...

تركي آذربايجاني

ايچَمَن İçaman

ايچييمİçiyam

ايچيرمİçiram

ايچيرمİçiram

ايچَسَن İçasan

ايچيينگ      İçiyang

ايچيرَي     İçiray

ايچيسن     İçisan

ايچَدي İçadı

ايچيي  İçi

ايچيرİçir

ايچير İçir

ايچَبيز(ايچَميز)  İçabiz

ايچييقİçiyiq

ايچيرَگ   İçirag

ايچييق İçiyiq

ايچَسيز İçasiz

ايچيينگز    İçiyingz

ايچيرَيز   İçirayz

ايچيسيز  İçisiz

ايچَديلَن İçadılan

ايچييلن  İçilan

ايچيلَن

 İçilan

ايچيرلر      İçirlar

 
 

ماضي نقلي

شيروان، قوچان، درگز...

بجنورد

سبزوار...

تركي آذربايجاني

ايچيب بن

 İçibban

ايچيد دئرم

İçiddıram

ايچيب ديرم

İçibdıram

ايچ ميشم İçmişam

ايچيب سن

 İçibsan

ايچيد دئرنگ İçiddırang

ايچيب ديرنگ       İçibdırang

ايچ ميشَين/ ايچيب سن

İçmişayn

ايچيب دي      İçibdı

ايچيد دي  İçiddı

ايچيبديİçibdı

ايچ ميشدي / ايچيبدي     İçmişdı

ايچيب بيز

 İçibbiz

ايچيد دئري

İçiddıray

ايچيب ديرك

İçibdırak

ايچ ميشيق İçmişıq

ايچيب سيز    İçibsiz

ايچيد دئرنگز

İçiddırangz

ايچيب ديرنگس

İçibdırangs

ايچ ميشَيز/ ايچيب سيز

İçmişayz

ايچيب ديلن İçibdılan

ايچيد دئلنİçiddılan

ايچيب ديلن

İçibdılan

ايچ ميش ديلر/ ايچيب ديلر

İçibdılar / İçmişdılar

  آينده (مستقبل)

  

شيروان، قوچان، درگز...

بجنورد

سبزوار...

تركي آذربايجاني

ايچَرمن

İçarman

ايچَرم       İçaram

ايچّم

İççam

ايچَجاغام      İçacāğām

ايچَرسن

İçarsan

ايچَرنگ  İçarang

ايچّين

İççayn

ايچَجاغسان İçacāğsān

ايچَر

İçar

ايچَر

İçar

ايچي

İçay

ايچَجاغدي     İçacāğdı

ايچَربيز

İçarbiz

ايچَري

İçaray

ايچّيگ

İççayg

ايچَجاغيق

İçacāğıq

ايچَرسيز

İçarsiz

 

ايچَرَنگز

İçarangz

ايچّيس İççays

ايچَجاغسيز

İçacāğsiz

ايچَرلَن= ايچَلّن İçarlan

ايچَرلن  İçarlan

ايچَلّن

İçallan

ايچَجاغلار

İçacāğlār

 نكته 1) باافزودن پسوند منفي «م» بعد ازبن اصلي فعل (ايچ/ İç) كليه افعال مذكور به حالت منفي تبديل مي‌شود.

نكته 2) نمونه هاي بالا فقط جهت آشنايي خوانندگان محترم پيرامون اختلاف بسيار اندك تلفظ افعال در مناطق مختلف ترك زبان آورده شده است كه اين اختلا ف هم بيشتر در نوع تلفظ ضماير پسوندي افزوده شده به بن فعل مي‌باشد. 

درپايان اين مبحث نمونه هايي از تفاوتها و ويژگيهاي لهجه اي تلفظ لغات در زبان تركي خراساني آورده مي‌شود:

1) كاربرد مصوتهاي بلند همانند تركي قديم وتركمني درمناطقي همچون درگز هنوز باقي مانده است ولي در ديگر مناطق كاربردي ندارد، مثال:

بآش  Bāş: سر

قآن Qān : خون

يآغ  Yāğ: روغن

2) دربعضي از مناطق «ك» درآخر كلمات به صورت «ي» تلفظ مي‌شود، مثال:

چؤرَكÇörak  = چؤرَي  Çöray: نان

الك Alak = الي  Alay: غربال، الك

كورَك  Kurak= كورَي  Kuray: كتف

اورَك( ايرَك )  Ürak(İrak)= اورَي( ايرَي)Üray(İray) : دل

3) قانون هماهنگي اصوات دربعضي از مناطق ( لهجه جنوبي ) تحت تأثير فارسي، اندكي رو به كاهش است.

4) لغاتي كه حرف آخر آنها به «ق- غ» ختم مي‌شود بعضاَ به صورت «خ» هم تلفظ مي شوند، مثال:

قولاقQulāq = قولاخ Qulāx: گوش

5)  نشانه مصدري «ماق» در افعال مصدري دربعضي از مناطق به صورت «ماخ يا ماغ» تلفظ مي‌شود، مثال:

گتماقGetmāq = گتماخ Getmāx: رفتن

آلماق  Ālmāq = آلماخ  Ālmāx: خريدن،گرفتن،كسب كردن

6) حرف «واو» دراول بعضي از كلمات دربيشتر مناطق  تبديل به «ب» شده است، مثال:

وئرماقVermāq= بئرماق Bermāq: دادن

وارVār= بار Bār: هست،وجود دارد

7) علامت جمع «لار/ لر» درهنگام صرف افعال درسوم شخص جمع تبديل به «لان/ لن» شده است:

آلديلار Āldılār = آلديلان  Āldılān: خريدند، گرفتند

 ووردولار Vurdulār= ووردولان  Vurdulān: زدند

گتديلر  Getdılar= گتديلن  Getdılan: رفتند

ووروب دولار Vurubdulār= ووروب دولان  Vurubdulān: زده اند

8) در بعضي از مناطق «اي» در هجاي دوم لغات تبديل به «او» شده است، مثال:

آغير Āğır= آغور  Āğur: سنگين

آچيق  Āçıq= آچوق  Āçuq: باز، مفتوح

9) در بعضي از مناطق «او» درهجاي دوم كلمات تبديل به «اي» شده است، مثال:

سوت Sut= سيت  Sıt: شير(نوشيدني)

گون Gun= گين Gın: 1)روز  2)خورشيد، آفتاب

كول  Kul= كيل  Kıl: خاكستر

10) دربعضي از مناطق هجاي «او» اول كلمات تبديل به «اي» شده است، مثال:

يومورتاYumurtā = ييميرتا  Yimirtā: تخم مرغ

11) حرف «ز» درآخر افعال منفي سوم شخص مضارع (حال) و همچنين درآخربعضي ازكلمات به صورت «س» تلفظ مي‌شود، مثال:

گلمز  Galmaz= گلمس  Galmas: نمي آيد

گتمز Getmaz = گتمس  Getmas: نمي رود

آلماز Ālmāz  = آلماس  Ālmās: نمي خرد، نمي گيرد

قويماز  Qoymāz= قويماس Qoymās: نمي گذارد

اوز Üz= اوس Üs: صد

سكگيز Sekgız  = سكگيس  Sekgıs: هشت

12) دربعضي از مناطق «د» دراول كلمات به صورت «ت» تلفظ مي‌شود، مثال:

داش Dāş  = تاش Tāş: سنگ

دوز Duz = توز Tuz: نمك

دولو  Dolu= تولو Tolu: تگرگ

13) حرف" ب" دراول بعضي از كلمات تبديل به «م» شده است، مثال:

بونو Bunu = مونو Munu: اين را

بونا  Bunā= مونا Munā: به اين

بئين  Beyn= مئين Meyn: مغز

14) حرف «چ» درآخر افعال امرمفرد كه به اين حرف ختم مي شوند به صورت «ش» هم تلفظ مي‌شود، مثال:

آچ  Āç= آش  Āş: باز كن، بگشا

قاچ Qāç= قاش  Qāç: فراركن، بگريز

15) دربعضي از مناطق حرف «گ» دروسط كلمات هنگام تلفظ تبديل به «ي» مي‌شود، مثال:

ايگنه İgna = ايينه  İna: سوزن

دگماق Degmāq = ديماق  Deymāq: ضربه خوردن، به چيزي خوردن

دگيرمان Degirmān= دييرمان  Deirmān: آسياب

دؤگماق Dögmāq= دؤيماق Döymāq: كوبيدن

16) «ر» درپسوند جمع « لار/ لر»  درهنگام صحبت، دركلماتي كه به اين حرف ختم مي شوند حذف شده ويا باتخفيف تلفظ مي‌شود. ولي درساير مواقع ودرهنگام پيوستن به كلمات ديگر، به صورت كامل تلفظ مي‌شود، مثال:

كيشي لر Kişilar= كيشي لَ  Kişila: مردها

آلمالار  Ālmālār= آلمالا Ālmālā: سيبها

آلمالاري يو  Ālmālārı Yu: سيبها را بشوي.

17) پسوند «دن/ دان: از» درهنگام اتصال به لغاتي كه آخرآنها به حروف: م، ن؛ ختم مي شوند به صورت «نن/ نان» تلفظ مي‌شود و درساير حروف ختم شده درلغات به همان صورت اصلي تلفظ مي‌شود، مثال:

مندن Mandan= مننن Mannan: ازمن

سندن Sandan= سننن Sannan: ازتو

اون دان Ondān= اون نان  Onnān: ازاو

قوچان دان Qoçāndān= قوچان نان Qoçānnān: ازقوچان

18) پسوند «بيز» دراول شخص جمع افعال درزمان مضارع اخباري و همچنين دربعضي از لغات جمع تبديل به  «ميز» مي‌شود، مثال:

گلَبيز Galabiz= گلَميز Galamiz: مي آييم

آلابيز Ālābiz= آلا ميز Ālāmiz: مي خريم، مي گيريم

اؤي بيز ( اؤ بيز) Öy biz(Öv biz)= اؤي ميز( اؤ ميز)Öy miz(Öv miz): خانه مان

ال  بيز Al bix= ال ميز Al miz: دست مان

19) درمناطقي نظيرحكم آباد، جغتاي و... هجاي اؤ(Ö)  دروسط لغات تبديل به كسره(E) وهجاي او(Ü) دروسط لغات تبديل به اي( İ ) شده است، مثال:

چؤل Çöl= چئل  Çel: بيابان، صحرا

چؤرك Çörak= چئرك  Çerak: نان

دوز Düz = ديز  Diz: راست، صحيح

20) « ن غنّه»  موجود دركلمات تركي قديم هنوز هم دربعضي ازمناطق به همان صورت اصيل كاربرد دارد، مثال:

يونگ Yung / يون  Yun: پشم

مينگ  Ming / مين  Min : هزار

ينگي(يئنگي)  Yengı / يني(يئني) Yenı: جديد، نو، تازه

21) دربعضي از مناطق حرف «د» در وسط كلمات هنگام تلفظ حذف مي‌شود، مثال:

گلديلن  Galadılan = گلَلن  Galalan: مي آيند

آلمادو Ālmādu= آلماآ   Ālmāā: نخريد، نگرفت

اودون Odun= 1) اودينOdın 2 ) اوون  Oun : هيزم

22) دربعضي از مناطق پسوند جمع «ايق/ اوق» در اول شخص جمع افعال در زمان ماضي ساده به صورت  " ايك ( ايگ) " تلفظ مي‌شود، مثال:

گلديقGaldıq = گلديك  Galdik: آمديم

گتديق Getdıq = گتديك  Getdik: رفتيم

آلديق Āldıq= آلديك  Āldik: خريديم،گرفتيم

ووردوق Vurduq= وورديك  Vurdik: زديم.

 

قايناق:

http://salariyan.blogfa.com/post-517.aspxبؤلوم : خوراسان تورك‌لري
یازار : بيرتورك


آنا یارپاق

آرشیو

Email

RSS

بلاگا گؤرهبؤلوم لر

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

سایغاج